ستاره ی رنگین مشاوره

روان شناسی ومشاوره ای

در صدتعدادی از کنکوری های 90 - رشته ریاضی فیزیک - منطقه 3

ردیف

شهر

دانشگاه

رشته

سهمیه

رتبه کشوری

رتبه در سهمیه

نمره کل

ادبیات فارسی

عربی

دین و زندگی

زبان خارجه

ریاضی

فیزیک

شیمی

1

تهران

تهران

مهندسی معماری

منطقه 3

699

44

10739

3/65

64

4/89

68

2/56

5/67

80

2

تهران

امیرکبیر

مهندسی صنایع

منطقه 3

2726

234

9737

9/45

8/34

7/78

4/65

8/52

9/51

6/69

3

شیراز

شیراز

مهندسی عمران

شاهد

 37249

381

7065

2/54

5/19

4/37

4/45

5

1/14

1/38

4

بوشهر

خلیج فارس

مهندسی شیمی

منطقه 3

9108

984

8664

8/52

6/55

60

7/62

18

5/45

5/50

5

بوشهر

خلیج فارس

مهندسی برق

منطقه 3

14844

1892

8168

50

8/27

7/62

7/26

2/14

4/30

62

6

بوشهر

خلیج فارس

مهندسی برق

منطقه 3

25657

3780

7555

7/23

25

7/62

7/66

5/15

2/28

6/28

7

شیراز

شیراز

مهندسی معماری شبانه

منطقه 3

26984

4004

7490

3/47

5/19

52

24

6/18

5/21

3/34

8

بوشهر

خلیج فارس

ریاضی

منطقه 3

44195

7266

6822

9/45

1/18

7/58

68

6/5

7/6

3/34

9

بوشهر

پیام نور

مهندسی مکانیک

منطقه 3

85307

16012

5693

2/29

8/9

4/33

0

9/1

2/15

8/25

10

بوشهر

پیام نور

مهندسی مکانیک

منطقه 3

120556

24311

4979

4/26

4/26

4/33

4/21

3/1

3-

8/24

[ ۹۰/۰۸/۱۱ ] [ 10:38 ] [ زنگویی ]

[ ]

درصد تعدادی از قبولی های دانش آموزان در کنکور 90 – رشته انسانی- منطقه 3

ردیف

شهر

دانشگاه

رشته

سهمیه

رتبه کشوری

رتبه در سهمیه

نمره کل

ادبیات فارسی

عربی

دین و زندگی

زبان خارجه

ریاضی

اقتصاد

فارسی تخصصی

عربی تخصصی

تاریخ و جغرافیا

 
اجتماعی

فلسفه و منطق

روان شناسی

1

قم

حضرت معصومه

حقوق

منطقه 3

2086

398

 

9827

56

56

8/77

8

5

7/47

3/52

4/48

50

7/56

8/77

4/48

2

بوشهر

خلیج فارس

مدیریت صنعتی

منطقه 3

2904

626

9550

7/42

4/9

4/51

4/33

7/1

6/59

9/58

7/26

3/62

7/81

8/77

4/58

3

تهران

تهران

جغرافیای برنامه ریزی

منطقه 3

3358

773

9431

7/38

7/46

50

7/50

3/3-

2/76

5/44

60

6/65

70

5/62

7/81

4

بوشهر

خلیج فارس

مدیریت صنعتی

منطقه 3

3503

825

9395

7/54

4/29

2/61

4/21

10

7/47

7/26

50

6/25

7/76

9/70

50

5

اصفهان

اصفهان

جغرافیای برنامه ریزی

منطقه 3

4810

1251

9118

4/49

7/34

5/44

44

0

2/76

2/31

45

3/42

4/63

3/65

50

6

اصفهان

اصفهان

فلسفه

منطقه 3

7434

2293

8709

44

32

3/72

0

4/8

50

8/47

7/26

10

4/58

3/47

7/16

7

شیراز

شیراز

علوم اجتماعی

منطقه 3

8375

2650

8588

7/34

4/21

7/48

12

5

5/71

5/24

4/18

7/36

7/66

9/38

4/48

8

تهران

تهران

فلسفه

منطقه 3

9788

3227

8433

7/38

28

57

4/5

0

6/78

8/7

7/36

9/38

7/41

5/61

4/43

[ ۹۰/۰۸/۰۸ ] [ 8:15 ] [ زنگویی ]

[ ]

درصدتعدادی از دانش آموزان قبولی در کنکور سال 90 - علوم تجربی- منطقه 3

ردیف

دانشگاه وشهر

رشته

سهمیه

رتبه کشوری

رتبه در سهمیه

نمره کل

ادبیات فارسی

عربی

دین و زندگی

زبان خارجه

زمین شناسی

 
ریاضی

زیست

فیزیک

شیمی

1

علوم پزشکی شیراز

پزشکی

منطقه3

799

80

10863

4/61

72

4/81

4/69

0

4/53

4/83

5/44

5/71

2

علوم پزشکی شیراز

پزشکی

منطقه 3

1052

108

10703

7/50

7/62

7/82

7/34

0

60

4/75

7/36

6/88

3

علوم پزشکی شیراز

دندانپزشکی

شاهد

24316

249

8113

7/46

28

7/42

12

6/2-

6/25

26

6/25

2/36

4

جندی شاپور اهواز

پزشکی

منطقه 3

2536

383

10124

60

7/42

7/82

28

0

4/43

4/65

8/47

4/73

5

علوم پزشکی شیراز

بهداشت محیط

شاهد

57216

737

7005

7/18

40

4/57

28

7/22

0

7/4

8/7

9/42

6

علوم پزشکی بوشهر

پرستاری

شاهد

81455

1126

6488

7/18

4

7/50

0

0

6/15

10

5/4

3/14

7

شهید بهشتی تهران

علوم تغذیه

منطقه 3

7185

1436

9362

7/34

4/53

76

7/34

0

9/18

7/60

30

4/72

8

شیراز

علوم تغذیه

منطقه 3

8251

1683

9246

52

7/42

84

36

0

3/22

64

3/22

8/44

9

اصفهان

علوم تغذیه

منطقه 3

8693

1799

9196

4/53

48

7/69

4/49

0

5/24

66

4/13

6/49

10

بوشهر

علوم تغذیه

منطقه 3

9762

2083

9089

52

7/38

7/62

7/46

0

8/27

7/62

4/13

5/51

11

بوشهر

علوم تغذیه

منطقه 3

12502

2830

8840

7/50

7/42

64

4/41

0

4/3

54

9/38

6/49

12

علوم پزشکی بوشهر

علوم آزمایشگاهی

منطقه 3

17379

4193

8496

44

4/29

4/65

7/34

0

5/4

64

5/4

9/63

13

علوم پزشکی بوشهر

مامایی

منطقه 3

21947

5561

8232

4/25

20

4/57

7/30

0

30

7/48

2/21

6/28

14

 علوم پزشکی بوشهر

 هوشبری

منطقه 3

24316

6299

8113

7/38

4/45

7/46

7/38

6/2-

3/12

4/23

8/17

4/52

15

علوم پزشکی بوشهر

پرستاری

منطقه 3

24761

6430

8092

4/25

28

7/58

7/58

0

6/5

7/48

7/16

9/43

16

علوم پزشکی بوشهر

اتاق عمل

منطقه 3

25958

6796

8039

4/37

20

48

7/22

0

20

16

3/12

3/54

17

علوم پزشکی بوشهر

پرستاری

منطقه 3

28458

7599

7929

4/41

44

64

32

0

7/6

7/40

6/5

40

18

بوشهر

علوم اقتصاد

منطقه 3

55645

16767

7044

7/18

8

4/37

4/9

0

2/11

14

3/12

7/7

19

بوشهر

مهندسی کشاورزی

منطقه 3

61219

18784

6907

7/2

7/6

4/65

3/1-

0

10

4/29

3/12

7/26

[ ۹۰/۰۸/۰۳ ] [ 7:54 ] [ زنگویی ]

[ ]

درصد تعدادی ازکنکوری های سال 88 در منطقه 3 بوشهر
در صد تعدادی از پذیرفته شدگان کنکور ۸۸ منطقه ۳ استان بوشهر رشته ریاضی فیزیک
ادامه مطلب

[ ۸۹/۰۲/۲۷ ] [ 23:54 ] [ زنگویی ]

[ ]

درصد تعدادی ازکنکوری های سال 88 در منطقه 3 بوشهر
درصدهای تعدادی از پذیرفته شدگان کنکور ۸۸ در منطقه ۳ استان بوشهر رشته علوم تجربی
ادامه مطلب

[ ۸۹/۰۲/۲۷ ] [ 23:47 ] [ زنگویی ]

[ ]

درصدهای تعدادی از پذیرفته شدگان کنکور سال 88 درمنطقه 3
درصدهای تعدادی از پذیرفته شدگان کنکور سال 88 درمنطقه 3 در رشته ادبیات وعلوم انسانی
ادامه مطلب

[ ۸۹/۰۲/۲۶ ] [ 23:25 ] [ زنگویی ]

[ ]